اطلاعیه شماره 8 - مروارید 1 (فرآیند انتخاب پارکینگ)

اطلاعیه شماره 8 - مروارید 1 (فرآیند انتخاب پارکینگ)

بسمه تعالی

فرایند انتخاب پارکینگ در پروژه مروارید1

بدینوسیله باستحضار اعضاء محترم می رساند پیرو جلسه مورخ 17/05/98 مجمع عمومی، مراحل انتخاب پارکینگ پروژه مروارید 1 به شرح ذیل اعلام می گردد.

مرحله اول : مراجعه به شرکت برای دادن چک های نهایی تسویه ساخت و انشعابات

مرحله دوم : مراجعه به پروژه و تکمیل فرم معرفی به پروژه جهت انتخاب پارکینگ در محل و تحویل دادن چک مبلغ مابه التفاوت پارکینگ های دارای ارزش افزوده