اطلاعیه شماره 7 - مروارید 1 (جدول اقساط )

اطلاعیه شماره 7 - مروارید 1 (جدول اقساط )

بسمه تعالی

 

جدول اقساط نهایی پروژه پیرو جلسه مجمع مورخ98/05/17

 

متراژ

قسط اول به تاریخ98/05/30

(ریال)

قسط دوم به تاریخ 98/06/30

(ریال)

130

129.950.000

129.950.000

150

149.000.000

149.000.000

160

159.000.000

159.000.000

 

جدول انشعابات پروژه پیرو جلسه مجمع مورخ

 

 

شرح

پرداخت شده انشعابات

(ریال)

باقیمانده انشعابات

(ریال)

تمامی واحد ها

100.000.000

60.000.000