اطلاعیه شماره 6- پروژه مروارید 1 ( مصوبات مجمع)

اطلاعیه شماره 6- پروژه مروارید 1 ( مصوبات مجمع)

بسمه تعالی

 

پیرو گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی و بنابر نظر اکثریت  حاضرین در مجمع مقرر گردید:

 

  1. مبلغ مورد نیاز اتمام عملیات اجرایی ساخت، در دو قسط در تاریخ های 98/05/30 و 98/06/30 دریافت شود.
  2. شرکت متعهد گردید در صورت تامین مالی بند 1 واحدها را در پایان مهر ماه آماده تحویل نماید.
  3. در صورت تاخیر در پرداخت بند 1 برای اعضاء بدهکار 5 درصد مبلغ باقیمانده بدهی بصورت ماهانه بعنوان جریمه منظور گردد.
  4. پس از واریز قسط 98/05/30 ، اعضاء بر اساس امتیاز انتخاب واحد، جهت انتخاب پارکینگ به پروژه معرفی شوند.
  5. کلیه بدهی های قبلی اعضاء مشمول جریمه معادل 10 درصد مبلغ باقیمانده بدهی بصورت ماهانه می گردند.
  6. در صورت تامین مالی کامل بند 1 و عدم تحویل واحدها از طرف شرکت (بدون انشعابات و محوطه سازی) شرکت ماهانه مشمول جریمه معادل 5 درصد مبلغ باقیمانده عملیات اجرایی خواهد شد.