اطلاعیه شماره 2 - پروژه مروارید 1

اطلاعیه شماره 2 - پروژه مروارید 1

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره 2 پروژه مروارید1

قابل توجه اعضای محترم پروژه مروارید 1خواهشمند است حداکثر تا مورخ 97/11/15 نسبت به واریز مبلغ علی الحساب 100.000.000 ریال بابت انشعابات پروژه اقدام نمایید.شایان ذکر است در صورت عدم واریز وجه مذکور هرگونه افزایش مبلغ مربوطه به عهده عضو بدهکار خواهد بود.